Zestien organisaties en verenigingen waaronder Wierde&Dijk  slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels Zij stellen dat de Groninger akkervogels een betere bescherming verdienen . In het Akkervogelmanifest Groningen 2021 (download pdf) kondigen zij een Actieplan Groninger Akkervogels aan, dat eind 2021 gereed moet zijn. Dit zal concrete acties bevatten om te komen tot levensvatbare akkervogelpopulaties. Het actieplan is een vervolg op het Actieplan Weidevogels Groningen uit 2018.

Groningen is van groot belang voor de Nederlandse akkervogels. De markante grauwe kiekendief komt vrijwel alleen in Groningen voor. En voor soorten als veldleeuwerik, kwartel, gele kwikstaart en graspieper is de provincie met haar omvangrijke akkerbouwareaal van landelijke betekenis. Ondanks alle beschermingsinspanningen gaat het met de meeste van deze soorten niet goed. Als de huidige trends doorzetten, zullen van veel soorten binnen enkele decennia geen levensvatbare populaties overblijven.Daarom hebben zestien organisaties die betrokken zijn bij het akkervogelbeheer de handen ineen geslagen om toe te werken naar vitale en veerkrachtige populaties in volwaardige akkervogellandschappen. De ondertekenende partijen zijn actief op het gebied van landbouw, natuur- en landschapsbeheer en onderzoek.Het actieplan richt zich op vijf thema’s: het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, het versterken van de akkervogellandschappen, het vernieuwen van het provinciale gebieden beleid, monitoring en kennisontwikkeling, en op communicatie, educatie en draagvlak. In vier breed samengestelde gebiedswerkgroepen (Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën) worden deze thema’s de komende maanden uitgewerkt.