Wierde & Dijk heeft een bijdrage van  750 euro beschikbaar gesteld aan het vogelringstation Eemshaven. Deze bijdrage zal worden ingezet voor ondersteuning van vogelringactiviteiten. W&D heeft de bijdrage met name beschikbaar gesteld vanwege (ring)onderzoek naar vogels van rietsloten, erven en akkers in het boerenland.
Blauwborst m AEW

Blauwborst (man) - foto Albert-Erik de Winter

tn IMG 9191

De grond voor de oeverzwaluwand is afkomstig van de gracht rond de boerderij

Op het erf van de Boelemaheert bij Loppersum is een bestaande grondwal omgevormd tot oeverzwaluwwand. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van erfeigenaar en veehouder Evert Smink. Ecologisch tuinadviseur Janneke Aué bedacht het ontwerp van de oeverzwaluwwand en coördineerde de uitvoering. Aanleg van de oeverzwaluwwand is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie uit het biodiversiteitsfonds van Wierde & Dijk. De oeverzwaluwwand is een broedgelegenheid voor de oeverzwaluw (Riparia riparia).   ---  meer foto's in fotogalerij

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft samen met het Wereld Natuur Fonds(WNF) een film gemaakt waarintien boeren hun ervaringen delen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s. In deze film op Youtube

 

komt onder meer een van onze leden aan het woord.
Voor meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

Zestien organisaties en verenigingen waaronder Wierde&Dijk  slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels Zij stellen dat de Groninger akkervogels een betere bescherming verdienen . In het Akkervogelmanifest Groningen 2021 (download pdf) kondigen zij een Actieplan Groninger Akkervogels aan, dat eind 2021 gereed moet zijn. Dit zal concrete acties bevatten om te komen tot levensvatbare akkervogelpopulaties. Het actieplan is een vervolg op het Actieplan Weidevogels Groningen uit 2018.

Wie aan een mooie vegetatie denkt, denkt wellicht niet meteen aan Noord-Groningen. Toch kun je hier in bermen en op dijken ook fraaie soorten aantreffen zoals veldlathyrus, vogelwikke, kleine ratelaar, heelblaadjes, gele en met een beetje geluk ook paarse morgenster. Albert-Erik de Winter schreef  in Oase, tijdschrift voor natuurlijke tuinen en heemtuinen, een artikel hierover. Download (pdf)

In het kader van de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) vindt er akkervogelbeheer plaats in het gebied van Wierde & Dijk op zo’n 223 hectare bij circa 50 deelnemers (2013-2014). Er zijn akkers voor broedende vogels en akkers speciaal ingericht voor doortrekkende en overwinterende akkervogels. Jaarlijks wordt het vóórkomen van de vogels geteld om de effectiviteit van de SNL-maatregelen te onderzoeken. De resultaten van deze tellingen worden gerapporteerd. Ook zijn er rapporten verschenen in het kader van andere/voorgaande subsidieregelingen of speciale onderzoeksrapporten. Het nieuwste rapport in deze reeks is het rapport Wintertelling en vogelsoorten van de Rode Lijst 2013-2014. Bauke Koole, 2015. Download.

Het Louis Bolk Instituut heeft als uitvloeisel van het FAB-randen project een nieuwe brochure uitgegeven 'Aanleg en beheer van akkerranden: onkruid de baas blijven' (pdf-bestand). De kennis die is opgedaan is op een toegankelijke manier verwerkt in deze brochure en kan anderen inspireren om akkerranden te integreren in de bedrijfsvoering.

Het subsidiestelsel van agrarisch natuurbeheer wordt drastisch gewijzigd. Tot op heden wordt de subsidie verstrekt door de overheid door middel van de SNL-subsidie, vanaf januari 2016 gebeurt dit door Collectieven. Deze samenwerkingsverbanden van de beheerders zelf krijgen daarmee meer zeggenschap en de uitvoeringskosten worden verlaagd.

In juli 2015 was er een bijzonder geluid te horen in de polders van Noord-Groningen:  de roep van de kwartelkoning. Op zeker acht locaties klonk het kenmerkende geluid. De kwartelkoning is een  zeldzame akkervogel  en is de afgelopen jaren nooit in zulke hoge aantallen  in Noord-Groningen waargenomen. Bijna allemaal  zitten ze in percelen die speciaal voor akkervogels zijn ingericht.

In Noord Groningen is Wierde & Dijk al sinds 2004 actief bezig op gebied van akkervogelbeheer. De afgelopen tien jaar zijn in het gebied van de agrarische natuurvereniging verschillende onderzoeken uitgevoerd; in de laatste zes jaar is ook ervaring opgedaan met collectief akkervogelbeheer. Sommige resultaten waren hoopgevend, andere teleurstellend. Op basis hiervan heeft Wierde & Dijk haar zienswijze  op het akkervogelbeheer in Noord-Groningen opnieuw geformuleerd.
Wierde & Dijk kijkt hierbij breder dan alleen het akkervogelbeheer. We zien in het veld dat maatregelen die binnen verschillende thema’s genomen worden een positief effect op elkaar hebben. Daarom hebben we gekozen voor een totaal pakket aan maatregelen dat betrekking heeft op de AKKERNATUUR in het akkerbouwgebied in Noord Groningen.
De zienswijze is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 oktober 2013 en is hier in te zien.

Op 10 juli 2014 bezochten de leden de vele bloeiende akkerranden bij Jurtko Boerma en Joke Hellenberg-Boerma in Rottum. Het ging tijdens die bijeenkomst vooral om de bijen en deze waren op deze hete zomerdag dan ook volop te zien. Onder de oude appelboom gaf Joke een uitleg over de vele soorten randen die op hun akkerbouwbedrijf zijn aangelegd. Boki Luske van het Louis Bolk Instituut ging in op het belang van de randen voor bijen en het effect ervan op plaaginsecten. Uiteraard werden daarna de randen van dichtbij bekeken.  Zie hier foto’s.

Na afloop van de jaarvergadering op 1 april 2014 gaf Harm Westers een lezing onder de titel 'Modern Bodembeheer'. Hij vertelde over de belangrijke bijdrage die wormen, wortels, microben zoals schimmels en bacteriën en aaltjes leveren aan de de bodemvruchtbaarheid. Lees hier het uitgebreide verslag van de lezing (pdf-document).