foto Jan van 't Hoff

Bedrijfsnatuurplan

Op landbouwbedrijven beslaat in de regel vier procent  van de kadastrale oppervlakte uit onproductieve elementen, zoals sloten, bermen, dobben, grachten, bermen, overhoekjes.

In veel gevallen is het mogelijk om de natuurwaarden van dit bedrijfsgedeelte te vergroten door meer gericht beheer. Dit kan op een gestructureerde manier door het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsnatuurplan.

In een bedrijfsnatuurplan wordt aangegeven welke elementen in de bedrijfvoering passen en hoe je die moet aanleggen en onderhouden.
‘Natuur Breed' is een objectieve methodiek om deze bedrijfsnatuurplannen op te stellen. Deze is ontwikkeld door PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving – Wageningen) De methodiek is vastgesteld in een stappenplan en in de periode 2000 – 2005 direct in de praktijk getest op 34 bedrijven in verschillende provincies.

Via Wierde & Dijk hebben vier Groninger akkerbouwers deelgenomen aan dit project. Op de bedrijven zijn flora en fauna gemeten om te achterhalen hoe de natuurwaarde zich ontwikkelde. De deelnemers hebben de benodigde tijd voor aanleg en beheer geregistreerd. Met de ervaringen en gegevens van alle deelnemers is de methodiek verfijnd.

Eind 2005 is het project 'Natuur breed' afgesloten. De vier Groninger akkerbouwers hebben agrarisch natuurbeheer een vaste plaats in hun bedrijfsvoering gegeven. Onkosten en inkomstenderving worden voor een aantal van hen vergoed vanuit de SAN, de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer.

Status van het project

Het project Natuur breed (het opstellen van de methodiek) is afgerond.

Contact

Informatie over het project is te verkijgen via info@wierde-en-dijk.nl