foto Jan van 't Hoff

Kansen voor Wierden

Behalve blikvangers in het landschap zijn wierden ook archeologische schatkamers. Het ontstaan ervan gaat terug tot 500 v. Chr. Het overgrote deel van de wierden in Noord-Groningen is tegenwoordig in gebruik bij agrariërs.

De belangrijkste bedreigingen voor de wierden in de landbouw zijn erosie, afkalving en verdroging. Verdroging maakt dat archeologische voorwerpen zoals botten, hout en textiel in de bodem gemakkelijk aangetast raken. Verdroging vindt plaats bij het gebruik als grasland door te weinig verticale instroming van regenwater en door verdamping. Gras verdampt het hele jaar water uit de bodem. Bij gebruik als akkerland kan er meer regenwater instromen, maar vormen erosie en afkalving weer een bedreiging.

In 1997 heeft de provincie het project 'Wierden en waarden' ontwikkeld. In samenwerking met eigenaren en gebruikers van wierden zijn plannen opgesteld voor de bescherming van dit archeologische erfgoed. In 1999 en 2000 namen zestien agrarische ondernemers deel aan dit wierdenproject. De DLV Adviesgroep begeleidde hen in het aanpassen van de grondbewerking op de wierden om verdroging en afkalving te verminderen.

Wierde & Dijk heeft in 2003/2004 een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar het economische en maatschappelijk verantwoorde beheer van wierden. Hiervoor zijn wierdenboeren benaderd. De huidige wijze van beheer is in kaart gebracht en ideeën voor aanpassingen zijn geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een plan voor ecologisch herstel en beheer. Daarnaast zijn er ideeën uitgewerkt om de wierden toeristisch en recreatief te ontsluiten. Ook zijn plannen opgesteld om wierden aantrekkelijk te maken voor de zeldzame steenuil.

De wierdenboeren staan positief tegenover maatregelen voor duurzaam gebruik en beheer van de wierden, mits de kosten en eventuele saldoverliezen die met de uitwerking van de plannen gepaard gaan, gecompenseerd worden. Tot nu toe ontbreekt het aan een financiële regeling hiervoor. Wierde & Dijk is in overleg met de provincie om compensatie te verkrijgen voor de beheerders.
up
Status van het project

Samen met de wierdenboeren heeft Wierde & Dijk een projectvoorstel uitgewerkt om de wierden ecologisch te herstellen en te beheren. Wierde & Dijk is in overleg om financiering rond te krijgen.

Museum Wierdenland

Dit museum in Ezinge vertelt het verhaal van de Groninger Wierden en Friese Terpen. Ook ziet u er de restanten van de boerderijen die in 1930 door professor Van Giffen werd blootgelegd, bij het afgraven van de Wierde van Ezinge. Meer informatie www.wierdenland.nl

Waar te zien

Wierden liggen verspreid in Noord Groningen en Noord Friesland. Veel dorpen zijn (voor een deel) op Wierden gebouwd, zoals Spijk, Warffum, Leens en Stitswerd.

Doet u wandelend het 'rondje Lammerburen' dan komt u over Wierde Jelamer waar tot de 16e eeuw tien boerderijen stonden.

Bijzonder is ook 'Groot Maarslag'' (tussen Schouwerzijl en Mensingeweer.) De wierde dateert van rond het begin van de jaartelling en beslaat ongeveer 10 ha.
Het is in de loop der tijd met drie meter opgehoogd .Rond de wierde loopt nog de ossengang. Over dit pad brachten de vroegere bewoners van Groot Maarslag hun vee naar de weiden rondom de wierde.

Contact

Wie belangstelling heeft voor dit project kan contact opnemen via info@wierde-en-dijk.nl