Meerjarige faunarand - foto Jan van 't Hoff

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)

Agrarisch natuurbeheer richt zich op uiteenlopende zaken, van slootkanten tot houtsingels, van kolken tot akkerranden. De Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) kent agrariërs subsidie toe voor een aantal maatregelen.

Binnen de SAN zijn er verschillende pakketten. Precies staat omschreven aan welke voorwaarden de beheerder moet voldoen en welke vergoeding beschikbaar is. Overeenkomsten worden ook afgesloten met groepen van beheerders afgesloten. In 2004 heeft Wierde & Dijk voor vier groepen het pakket voor weidevogelbescherming aangevraagd.

Vier collectieven

In 2004 heeft Wierde & Dijk voor vier groepen agrariërs de SAN aangevraagd. Deze zijn in 2005 goedgekeurd. In dat jaar zijn zij van start gegaan. Alle deelnemers doen aan weidevogelbescherming. Dit houdt in dat zij – samen met vrijwilligers – de nesten van weidevogels markeren en beschermen.

Een aantal beheerders legt in het voorjaar 'vluchtheuvels' aan. Dit zijn delen van graslandkavels die later worden gemaaid, zodat weidevogels een plek hebben om te schuilen. Het doel van deze beheersmaatregelen is om zoveel mogelijk kuikens vliegvlug te krijgen.
Andere agrariërs hebben diverse soorten faunaranden aangelegd: kruidenrijke zomen, bonte weiderand en bonte hooiranden. Het doel van deze randen is het ontwikkelen van een grotere diversiteit in plantensoorten.

Binnen het werkgebied van Wierde & Dijk zijn nu 32 deelnemers die collectief deelnemen aan de SAN. Deze zijn gevestigd rond Engwierum, Leens, Hornhuizen en Loppersum. Het areaal omvat in totaal 2200 hectare, waarvan 75% akkerland en 25% grasland.


Status van het project

De collectieve SAN-contracten hebben een duur van zes jaar. Voor de vier collectieven die via Wierde & Dijk zijn aangevraagd loopt het van 2005 tot 2010.

Projectgroep SAN

Om het project SAN in goede banen te leiden, bestaat binnen Wierde & Dijk de projectgroep SAN. Hierin hebben zitting twee bestuursleden, vertegen-
woordigers van de vier collectieven alsmede een vertegenwoordiger van de vrijwillige nestbeschermers zitting.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Kuiper, tel 0596 622886.