struweel terug in landschap

Struweel terug in landschap

Veldstruweel kwam vroeger wijdverbreid in Noord Groningen voor.  Het stond langs sloten, maren, dijken, wegen en paden. Struweel, het was er eenvoudig, men had er geen last van en hield er geen rekening mee.
Veel is verdwenen door ruilverkavelingen, schaalvergroting, intensief mechanisch onderhoud en dergelijke. Nieuw struweel komt er niet vanzelf bij. Door het onderhoud van bermen en taluds kunnen jonge loten niet uitgroeien. Als zij iets groter worden, komt er een maaibalk overheen. Deze ontwikkeling is jammer voor vogels en landschap.

Met het project ‘Struweel met vogelgekweel’ wil Wierde & Dijk een karakteristiek Noord-Groninger element terugbrengen in het landschap. Het is een eenvoudige, goedkope en effectieve manier om de vogelstand te bevorderen en om ons landschap te verfraaien.

kneuDe struiken leveren veel voedsel, nestel- en schuilgelegenheid op. In het broedseizoen profiteert een hele schare kleine zangvogels ervan, zoals ringmus, bosrietzanger, grasmus, groenling, kneu, winterkoning en misschien (op den duur) zelfs wel de geelgors. In de trektijd en in de winter komen daar nog soorten bij als lijsters, putters en gorzen. 

kneu - foto Fred Zandinga


Binnen het project benaderen we agrariërs, gemeenten en terreinbeherende organisaties om struiken te planten. Het aanplanten moet weloverwogen gebeuren. Het moet passen in het landschap (behoud van de openheid) en qua soortkeuze kenmerkend zijn voor het gebied. Ook mag de (agrarische) bedrijfsvoering en de verkeersveiligheid niet belemmerd worden. In de meeste gevallen zullen maar een of enkele struiken geplant kunnen worden op een locatie.

We gaan agrariërs vragen om locaties ter beschikking te stellen. De agrariërs bepalen zelf waar zij struweel willen planten. Ook kiezen zij de soorten die zij willen planten. Wierde & Dijk geeft adviezen aan de hand van een soortenlijst. Het planten doet men zelf, maar desgewenst kan Wierde & Dijk daarvoor zorgen. Onze vereniging zal ook stokken en overige benodigdheden aanleveren.
Naast agrariërs en landschapsbeheerders worden gemeenten benaderd, want ook langs openbare wegen is veel verdwenen.
up

Status van het project

Het project is gestart in het voorjaar van 2008

Prijswinnend projectvoorstel

Het project ‘Struweel met vogelgekweel’ won een prijs in de landelijke prijsvraag 'Geef Boerenlandvogels een kans’. Deze prijsvraag was uitgeschreven door de coalitie Boerenland Vogelland in het voorjaar van 2007. Met het prijzengeld kan Wierde & Dijk het project opstarten.

Contact

Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij projectmedewerkster Trudy van Wijk